Friday, February 17, 2012

פרשת משפטים

כא, א"
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

בשמות רבה מבואר בזה"ל: "ר"מ אומר ואלה המשפטים, נתן הקדוש ברוך הוא משפט לזקני ישראל כשם שסנהדרין יושבת במרום לפני האלקים[1] עכ"ל.

והמפרשים מבארים דבריו[2], שכוונתו לפרש ה"ואלה" בתחילת פרשתנו, שמשמעו שהוא מוסיף על ענין ראשון, ועל מה הוא מוסיף, ע"ז אומר המדרש שהוא המשך להדינים של המזבח. ז.א. שכמו שלמטה יש בית, עד"ז למעלה אצל המזבח של הקב"ה יש בית דין שהוא דן את כל העולם[3].

אבל במדרש תנחומא מבאר הסמיכות באו"א, וז"ל: ואלה המשפטים. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם עשיתם אתם את הדין ואין אתם מזדקקין לפני אמות העולם, אבנה לכם בית המקדש וישבו בה סנהדרין, שנאמר ואשיבה שפטיך כבראשונה וגו" עכ"ל.

והנה צע"ק בפירושו של התנחומא שהרי לפי דבריו (שבשכר של המשפטים בונים המקדש), לכ' תחילה הי' צריך לכתוב אודות המשפטים ואח"כ אודות המקדש, כי המקדש בא בשכר של המשפטים. וצריכים לפרש דבריו, שהמקדש שישנו בפרשת יתרו בא בזכות של המפשטים[4].

ולאידך ביאורו של המדרש רבה ג"כ טעון ביאור. שהרי מה בא הכתוב ללמדנו בסמיכות זה, כי לכ' דוחק לומר שבא ללמדנו שכמו שהקב"ה נמצא בבי"ד של מע' כמו"כ נמצא בב"ד למטה, כי עיקר חסר מן הספר. ואולי[5] יש לבאר שכוונתו ללמדנו שהב"ד דלמטה מכוון כנגד בי"ד של מעלה, ועצ"ע .


ביאור השייכות בין הסנהדרין למקום המקדש

רש"י ביאר בד"ה ואלה המשפטים וז"ל: "ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש (ס"א המזבח)" עכ"ל. וצ"ב מהי השייכות בין שני דברים אלו.

ועיקר הלשון של רש"י הוא שהוי סמיכות להמקדש, וי"ל שהביאור בהשייכות הוא ע"פ הידוע ברכות ח, א "שמשחרה בית המקדש אין הקב"ה שורה אלא בד' אמות של הלכה, ועפ"ז מבואר שפיר השייכות בין מקומו של סנהדרין – הלכה להמקדש.


ביאור השייכות בין הסנהדרין להמזבח – אופן ראשון

אבל לפירש זה עדיין צ"ב בהשייכות בין המזבח להסנהדרין – לפי הגי' שלשון רש"י הוי "מזבח". וחשבתי לומר ע"פ המובאר בסוף מס' ברכות סד, א שענין של ת"ח הוא לעשות שלום בעולם, וענין המזבח הוי ג"כ לעשות שלום בעולם כמבואר במכילתא שמות כ, כה שהוא לעשות שלום בין הקב"ה וישראל[6].

ובענין זה שענינים של ת"ח הוא לעשות שלום בעולם יש להעיר מבעל הטורים כאן שכתב וז"ל בא"ד: "המשפטים נוטריקון הדיין מצווה שיעשה פשרה טרם יעשה משפט וכו'" עכ"ל. וזהו ענינים של ת"ח.


ביאור השייכות בין הסנהדרין להמזבח – אופן שני

ובאמת יש לומר באו"א שבפרטיות יותר הסמיכות הוי להדין של "לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו". וי"ל שהוא ללמד שענין זה הוי הוראה להדיינים ות"ח שאף שצריכים להיות אצלם שמינית שבשמינית של גאווה[7] מ"מ לא יהיה יותר מכן[8] הענין של צניעות הוי מדרכי של הת"ח. וכלשון המשנה "ומלבשתו ענוה ויראה", והוי צנוע וארך רוח", "ומוחל על עלבונו" " (אבות ו, א), "אל תבקש גדולה לעצמך, ואל תחמוד כבוד" (שם, ה), "התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים . . באימה ויראה וענוה . . המכיר את מקומו . . ומתרחק מן הכבוד, ולא מגיס לבו בתלמודו, ואינו שמח בהוראה (שם, ו) וראה בהרמב"ם הל' דעות פ"ה ה"ח וכהנה רבות. 

רש"י פירש לפני זה וז"ל: "ואלה המשפטים כל מקום שנאמר אלה פסל את בראשונים, ואלה מוסיף על הראשוני', מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני וכו'" עכ"ל. ולכ' מה הי' הסברא שאינם מסיני שצרכים לומר ואלה שגם אלו הם מסיני.

ונראה לומר בהקדם מה שכתב רש"י בסוף הפסוק בד"ה לפניהם וז"ל: "(גיטין פח) ולא לפני עו"א, ואפי' ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל אל תביאוהו בערכאו שלהם וכו'.

ועוד יש להאריך, והמשך יבוא בעזהי"ת.


[1] הם המלאכים שוכני מרום – פירוש מהרז"ו.
[2] ראה באור מהרי"פ ועוד.
[3] ראה ע"ז בפרטיות בתנחומא פרשת קדושים א.
[4] משא"כ לפי המדרש רבה אנו אומרים שיש שני בתי דינים אחת למעלה ואחת למטה, ומסתבר שהבי"ד דלמטה בא ונשתלשל מהבי"ד דלמעלה.
[5] ועדיין צ"ב שהרי תורה לא בשמים היא, וכן צ"ב בכל ענין של בי"ד שלמעלה, שלכ' אין ענין של בחירה במלאכים (תניא פל"ט ובכ"מ) ויש להאריך ואכ"מ.
[6] במקום אחר ביארתי עפ"ז המבואר בגיטין צ, ב שהמגרש את אשתו המזבח יורד עליו דמעות, שלכ' מהי השייכות דוקא להמזבח, אלא ע"פ מדרש זה מובן שענין המזבח הוא שמבין בענין השלום אף במקום מחלוקת, ולכן הוא בוכה שלא הי' יכולים לעשות ענין זה.
[7] סוטה ה, א
[8] אולם ראה בהרמב"ם הל' דעות פ"ב הל' ג' ובהגהות מיימוניות אות א שפסקינן כר' נחמן ב"ר יצחק שאפילו ת"ח לא יהי' להם שום גאווה.

Friday, February 10, 2012

פרשת יתרו

יח, א


וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצריםג' ביאורים על הטעם שיתרו בא והתגייר, יסוד לכל ביאורים אלו

והמכליתא מביא ג' שיטות על הטעם שיתרו בא. טעם הראשונה הוא מרבי יהושע, והוא מבאר שמלחמת עמלק היתה הסיבה לזה שיתרו בא. טעם שני' מביא רבי אלעזר [המודעי] שבא מצד מתן תורה. וטעם שלישית אומר רבי אליעזר שהי' מצד ששמע אודות קריאת ים סוף.

ומפשטות לשון המכליתא ברור שהיסוד לג' שיטות אלו[1] הוא לבאר לשון הכתוב "וישמע". ז.א. שאה"נ שהי' כמה ניסים שעשה הקב"ה עם ישראל, אבל לא כולם נשמעו ליתרו. אבל שלשה ניסים אלו 'שמע' יתרו.

טעם הראשון נקט 'מלחמת עמלק', כי אם יש מלחמה, ויש עם מלוחם וכובש, בודאי שדבר כזה נשמע למרחוק[2].  ורבי אלעזר מבאר ששמעו: "שבשעה שנתנה תורה לישראל, זעו כל מלכי האדמה בהיכלתם[3].  ורבי אליעזר על טעמו השלישית מפרש: "שבשעה שנקרע ים סוף נשמע מסוף העולם ועד סופו".


שקו"ט בג' השיטות

מצד אחד טעמו של רבי יהושע הוי הטעם היותר פשוט[4],  כי כולם שומעים על מלחמה, כי עם שהולך וכובש, זה הוי דבר דבר שנוגע להחיים של כל אומה, וא"כ דבר כזה מתפשט לכל. אבל לאידך, הנס שהי' בהמלחמה אינו בדומה להנס של קרי"ס ומ"ת[5], כי במלחמה (אף אם ישנם ניסים) אינם גלוים – והם קשורים במדה מסויימת להנהגת הטבע, ולא כן בקרי"ס ומ"ת ששם היו ניסים נפלאים ששברו את כל כלי הטבע.

כד דייקת טעמו של רבי יהושע, שבא מצד מלח זה טעון ביאור שהרי סוף סוף ענין של מלחמה אין הכרח שהי' באופן נסי. ואף שהי' נס גדול, אבל אין זה בערך לנס כמו קריאת ים סוף ומ"ת ששם הי' נפלאות גלוים לעין כל.

ואפשר שלכן ביאר רבי אלעזר ורבי אליעזר שהי' מצד מתן תורה וקריאת ים סוף, כי בנסים כאלו מובן יותר איך שיתרו נתפעל, עד שירד מ'גדלותו' שהי' כומר לע"ז, ובא בכל משפחתו אצל משה[6].[1] יש מבארים שרש"י סובר שאינם שיטום.

[2] וזה כ"כ פשוט, שרבי יהושע אינו מבאר דבריו, כמו רבי אלעזר ורבי אליעזר.

[3] ורבי אלעזר ממשיך: "באותה שעה נתקבצו כל מלכי אומות העולם אצל בלעם הרשע, אמרו לו בלעם, שמא המעשה הזה עושה לנו כשעשה לדור המבול . . אמר להם שוטים שהעולם כבר נשבע הקב"ה לנח שאינו מביא מבול . . אמרו לו, שמא מבול של מים אינו מביא, של אש מביא, אמר להם, אינו מביא לא לא מבול של אש, ולא של מים, אלא תורה נותן הקב"ה לעמו ולדידיו . . כיון ששמעו כולם מפיו הדבר הזה, ענו כולם ואמרו אחר כך ה' יברך את עמו בשלום, ופנו והלכו איש למקומו וכו'.

[4] כי אי"צ לבוא לביאורים שמ"ת "זעו כל מלכי באדמה", וגם אם זעו לכ' הי' זה רק מלכי האדמה ולא הכומרים, וא"כ איך שמע יתרו מזה. וכן אי"צ לומר שקריאת ים סוף נשמע בכל העולם כולו.

[5] ראה שער היחוד והאמונה פ"ג.

[6] ראה בהמלבים אות א' ב'בהתורה והמצוה.

Friday, January 27, 2012

בענין איך נשא יעקב שתי אחיות


 
א). בפרשת ויצא פכ"ט פ' יא "וישק יעקב לרחל וישא קלו ויבך". ובמפרשים ישנם כמה ביאורים איך נשק יעקב לרחל, שהרי כ' יש איסור נגיעה. וברמב"ן על פסוק ט' מביא מרבי אברהם שתירץ שנשיקה בלמ"ד איננה בפה רק נשק אותה על ראשה או על כתיפה ועי' שם בתחילת דבריו שביאר באו"א.

ונראה לבאר זה באו"א, שבאמת נשק אותה, ואפשר שהי' גם בפה. ובהקדם המבואר בלקו"ש ח"ה עמ' 145ואילך, בענין קושית המפרשים איך נשא יעקב שתי אחיות לכ' ישנו איסור של "ואשה אל אחותה לא תקח" (אחרי יח,יח). ועי' ברמב"ן תולדות יט,לב ובעוד מפרשים. ורבנו מפרש ע"פ פשש"מ, שהקיום של האבות בכל התורה הי' רק בתור חומרא, ואין חומרא דוחה ענין של חיוב וציווי. וענין של ציווי אינו רק בנוגע לשבע מצוות ב"נ, אלא הי' גם עניינים אחרים, כמו כיבוד אב ואם שאף שלא נצטווו עד מרה בזה (רש"י משפטים כד,ג), מ"מ רואים אנו שיעקב נענש על שלא קיים כבוד אב ואם (רש"י וישב לז,לד). והטעם שנענש הוא מכיון שזה היה מהענינים שהב"נ גדרו עצמן בהן, וזה יש לו תוקף לא רק מצד דיני ב"נ, אלא גם כמו דיני תורה. ומבאר רבנו שענין של רמאות הי' מהענינים שגדר עצמם בהן, ולכן אם יעקב לא היה נוטל את רחל לאשה, הי' יוצא מזה ענין של רמאות שיש לו תוקף של דין ב"נ כי גדרו עצמן בזה, וגם דין של תורה ולכן דחה את החומרא שלו באיסור אחות אשתו[1]

ועד"ז יש לומר בענינינו, שענין של נשיקת קרובים הוי דבר הרגיל ומקובל, והוי מנהג המקום וכמו דבר שגדרו עצמן בהן. ואף שמסתמא זה לא הי' דין שגדרו עצמן בהן- מצד הבתי דינים וכדומה- מ"מ מכיון שזה היה' דבר רגיל, אם לא הי' עושה כן הי' יוצא שהיא הי' מתבייש, ומסתמא זה הי' דבר שגדרו עצמן שלא לבייש. ולהעיר מברכות ו,ב א"ר חלבו אמר רב כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום.. ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן. אבל עוד צ"ע אם רחל קיים כל התורה, כי אם היא ג"כ קיים עוד צ"ע כי אז היא לא הי' מתביישת. וצ"ע.

ואין להקשות שאז היא לא ידעה שהוא קרובה, כי רק בפ' י"ב "ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא" וא"כ אם לא היה נושק אותה אין בושה כי אינה יודעת, כי בראב"ע מבואר ש'ויגד' פירושו שכבר אמר, ובה'עמק דבר' ביאר באו"א שהיא כבר ידעה שהוא קרובה, אבל לא בדיוק איך הוא קרובה.


ב). ויצא פרק כח,כ "וידר יעקב נדר לאמור...". ולכ' בנדרים כ,א מבואר "שאל תהי' רגיל בנדרים כל הנודר אף ע"פ שמקיימו נקרא רשע ונקרא חוטא" וכן נפסק להל' ביו"ד סי' רג, וצ"ע איך נדר יעקב.

וישנם כמה תירוצים בראשונים ע' תוס' בחולין ב,ב, וברשב"א ובשטמ"ק נדרים ט,ב. וא' מהתירוצים מביא השיטה שם, "והיא דוידר יעקב נדר קודם מתן תורה ולא נהיר...". ובפשטות הטעם שלא נהיר הוא מצד זה שקיימו האבות כל התורה, וצ"ב בסברת הי"מ.

ונראה לומר, בהקדם המבואר בלקו"ש שם הערה 24 ליישב קושיא המובא שם בענין איסור שתי אחיות, וזלה"ק: "גם יש לומר שמכיון שהטעם דאשה אל אחותה לא תקח הוא "לצרור", בנדו"ד גבי לאה ורחל מכיון שרחל מסרה הסימנים לללאה (רש"י פרשתנו כט,כה) וא"כ הרי בודאי שלא תהי' צרה לה, ליכא איסור דאחות אשתו (ע"ד הפשט)" עכלה"ק.

והיוצא מדברי רבינו יסוד שאף שקיימו האבות כל התורה, מ"מ במקרה שטעם האיסור אינו שייך אז לא קיימו אותו, אף שע"פ הלכה לכ' אומרים שלא שייך לחלק בין מקרה א' לחברתה.

וע"פ יסוד זה אולי יש ליישב הנהגות יעקב אבינו בענין הנדר, כי הטעם מבואר בגמ' שם שאסור לעשות נדר הוא מכיון ששייך שלא יקיימנו, וא"כ אם יעקב ידע בודאי שייקימנו מותר לו לעשות נדר, אף שאחר מ"ת אין יכולין לעשות, וצ"ע.
[1] לכ' כוונת רבינו בזה שהענינם שגדרו את עצמם בהם יש לו גם דין של תורה, ז.א. שהענינים שהם גדרו את עצמן בהן יש לו דין תורה אף שלכ' אי"ז מהשבע מצוות ב"נ, הוא מצד זה שאחד מז' מצוות ב"נ הוא לקבוע בתי דינים, ולכן מה שהם גודרים את עצמם פירושו שהוי מצד הבתי דינים שלהם ולכן הוי דין תורה ויל"ע.

בענין עד דלא ידע

איתא במסכת מגילה ז,ב אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי, איבסים, קם רבה שחטי' לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחיי', לשנה אמר לי', ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי, אמר לי לא בכל שנה ושנה מיתרחיש.


מחלוקת הפוסקים אם הלכה כרבא או לא
א) הר"ן (שם ד"ה גמרא) והבעל המאור (שם ד"ה אמר) הביאו בשם רבינו אפרים שמשום ההוא מעשה שקם רבה ושחט לרבי זירא, נדחו דברי רבא. והוסיף הב"ח (או"ח סי' תרצ"ה ד"ה וצריך) שלכן סידרו בגמרא המעשה של רבי ורבי זירא אחרי דברי רבא, להורות שאין הלכה כמותו.

אבל הרבה ראשונים כמו הרי"ף שם והראש שם סי' ח' והרמב"ם הל' מגילה פ"ב הט"ו (וראה מ"מ שם ד"ה כיצד) פסקו כרבא.

וראה בפר"ח (או"ח סי' תרצ"ה סעי' ב) שכתב שאין טענת רבינו אפרים נכונה, שאם כן מדוע השתמט רבי זירא מלעשות סעודה עם רבה לשנה אחרת מטעם ש"לאו כל שנה ושנה מיתרחיש ניסא", הרי הי' צריך לומר לו שמסכים לעשות הסעודה בתנאי שלא יגיע למצב של עד דלא ידע, רק ישתה מעט יותר מהרגיל, ומזה שלא אמר כן, משמע שאעפ"כ ישתכרו יותר מדאי משום שהלכה עדיין כרבא. ולכן מביא הגמ' ההוא מעשה, ללמדנו שההלכה הוא כדברי רבא.

אבל לכ' יש לבאר שי' רבינו אפרים שבאמת יכלו רבה ורבי זירא לעשות הסעודה בעצמם ובמשפחתם, וזה שרצו לעשות הסעודה ביחד הי' אך ורק לקיים הענין של עד דלא ידע .

וביאור הדברים י"ל ע"פ המבואר בלקו"ש חל"א ע' 177 ואילך, שרבנו מבאר שבנוסף לשתיתת יין קיימו עד דלא ידע ע"י גילויים נעלים בין רבה לרבי זירא בעניני פנימיות התורה עד שפעל רבה אצל רבי זירא ענין כלות הנפש, עי' שם בארוכה.

ועפ"ז יש לבאר שלכן לא עשו תנאי שלא לשתות כ"כ כי הטעם לכל הסעודה בין רבה ורבי זירא הי' אך ורק לקיים הענין של עד דלא ידע כנ"ל, ולכן אם זה אינו שייך אין מקום לעשות הסעודה בדוקא עמו.

אבל לכ' צ"ב לשי' שאר הראשונים שהלכה הוי כרבא, לכ' מדברי רבי זירא משמע שהענין של עד דלא ידע הוי סכנה, וידוע שכל התורה נדחה במקום סכנה, וא"כ למה לא נדחה אחר מעשה זה? ועוד צ"ב לשי' אלו למה הביא הגמ' מעשה זו[2]?

והנה אפשר יש לומר בהקדם שישנם הרבה פירושים בהפוסקים שענין עד דלא ידע אינו כפשוטו כדלקמן. ואפשר שאחרי המעשה של "קם רבה ושחטי' לרבי זירא נשאר ההלכה כרבא שישנו ענין של עד דלא ידע אבל בצורה קלה יותר[3].


פירושים שונים בעד דלא ידע
ב) הטור (או"ח סי' תרצ"ה) כתב וז"ל: וצריך שישתכר עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי עכ"ל. ומפרש הב"ח (שם ד"ה וצריך) בדעת הטור וז"ל: ולפע"ד כפשוטו, דצריך שישתכר הרבה עד דלא ידע כלל מה חילוק יש בין ארור לברוך מרדכי, שזה הגיע קרוב לשיכורתו של לוט, ואין לתמוה איך הרשוהו להשתכר כל כך, שהרי רבה ורבי זירא היו משתכרים עד שקם רבה ושחטי' לרבי זירא עכ"ל.

וכן במחבר שם סעי' ב' כתב וז"ל: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי עכ"ל. ומסתימת לשונו משמע שמפרש ג"כ דברי רבא כפשוטו. וכן מלשון הרמ"א שלמד כן בדעת המחבר שכתב בהגהה אחרי דברי המחבר הנ"ל וז"ל: וי"א דאי"צ להשתכר כ"כ עכ"ל[4].

אבל הב"י (שם ד"ה מצוה) הביא מה שכתבו התוספות (מגילה שם ד"ה דלא) והר"ן (שם ד"ה גמרא) שכוונת רבא הוא שצריך להשתכר עד שאין יכול לומר ארור המן ברוך מרדכי ארורה זרש ברוכה אסתר ארורים כל הרשעים ברוכים כל היהודים. ומבאר הב"י שאם הי' החיוב להשתכר עד שאין יודע בין ארור המן לברוך מרדכי לבד, אפילו הוא שתוי הרבה, לא יטעה.

ועד"ז לפירוש האגודה[5] והמהרי"ל[6] בשם מהר"י סג"ל – פירשו שצריך להשתכר עד שלא ידע לחשוב שארור המן בגימטריא ברוך מרדכי (שהוא בגימטריא 502). המג"א סק"ג הביא דברי האגודה להלכה. ולפי דבריו יתורץ היטב קושיית הב"י שאין החיוב שלא ידע כפשוטו בין ארור המן לברוך מרוך מרדכי[7].

אבל עוד קשה קושיית הב"י לפי השיטות (טור מחבר ועוד) שהפירוש של עד דלא ידע הוא כפשוטו, שלכ' "אפי' ה' שתוי הרבה לא יטעה"?

ונראה לומר ע"פ המבואר בשפ"א (במגילה שם) שמפרש שאין הכוונה שמחוייב להשתכר עד שמגיע למצב של עד דלא ידע, אלא שמחוייב לעסוק במשתה כל היום, וכל זמן שלא הגיע לשיעור של עד דלא ידע עדיין חל החיוב עליו לעסוק במשתה, וכשמגיע לשיעור זה אז פטור מלעסוק עוד. אבל אפילו קודם שמגיע לשיעור זה יוצא כל שעוסק במשתה. ולפ"ז מיושב היטב קושיית הב"י גם להשי' שהפי' של עד דלא ידע הוא כפשוטו.

והנה לכ' יש להקשות על כל שי' אלו שאיך יכול להיות שמערבים המן ומרדכי לכ' זהו נגד עיקרי החג ועיקרי הדת[8]?

והנה ביד אפרים (על הט"ז שם סק"א) פי' וז"ל: וז"ש חייב לבסומי בפוריא עד שלא ידע כו' עד הוא ולא עד בכלל. ורצונו לומר שגדול חיוב השתי' בזה לבסומי עד גבול דלא ידע כו' שמן הגבול הזה והלאה הוא ביטול כוונת חיוב שחייבו חכמים לבסומי כדי שיתן הלל והודאה, שכיון שיתבלבל דעתו כ"כ דלא ידע בין ארור המן כו' פשיטא שאין בו דעת ותבונה לשבח ולפאר על תוקף הנס עכ"ל. ולדבריו א"ש[9].

]וליישב שאר השי' שמפרשים שבאמת יש עירוב בין ארור המן לברוך מרדכי, י"ל ע"פ המבואר בכמ"כ בחסידות (ראה בשיעורים בתורת חב"ד מהגה"ח ר' יואל כהן שליט"א ע' מב' ואילך) שישנו דרגא נעלית באלקות שהמן ומרדכי הם בשווה, ובהדברים עמוקים ואכ"מ.]


בטעם החיוב של עד דלא ידע
כתב אבודרהם (ר"ט) וז"ל: שטעם הדבר שחייבו חכמים להשתכר בפורים, שהלא בכמה מקומות בתורה מוזכר שהשכרות הוא מכשול גדול כמו השכרות של נח ולוט וכו' אלא מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשורוש הי' ע"י משתה, כי בתחילה נטרדה ושתי מן המלכות ע"י משתה יין, שנאמר (אסתר א) "ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר להביא את ושתי . .", ובאה אסתר תחתי' ע"י משתה יין, שנאמר (אסתר ב') "ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר", וכן מפלת המן הי' ע"י משתה יין, ולפיכך חייבו חכמים להשתכר בפורים מפני שבא הנס ע"י משתה יין. ועל ידו נזכר הנס הגדול עכ"ל.

ובזה יש לבאר למה כתב הרמב"ם בהל' מגילה פ"ב הט"ו שהשתי' יהי' בתוך הסעודה וז"ל: כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו עכ"ל. מבואר מדבריו שחובת שתיית יין עד שישתכר – היינו החיוב של עד דלא ידע הוא פרט בסעודת פורים וא"כ מובן לשיטת הרמב"ם שהשתי' צ"ל ביום (מכיון שהסעודה צ"ל ביום כמבואר ברמ"א שם) ובשעת הסעודה.[1] וביאור מעשה זה – ראה חידושי אגדות מהרש"א שם, שו"ת חתם סופר או"ח סי' קפ"ה וסי' קצ"ז, ליקוטי שיחות חל"א ע, 177

[2]לפי המבואר בפר"ח מובן, אבל לפי מה שבארתי לפנים דלא כפר"ח עצ"ע.

[3]ושו"ר שעד"ז מפורש ביד אפרי על הט"ז שם סק"א

[4]וכן כתב בסידור היעב"ץ ע' שפ"ה ששמע מאביו – החכם צבי – וז"ל: שהרי אין הדבר יוצא מידי פשוטו בענין המעשה, וצפון בו סוד גנוז ליודעי חן עכ"ל. וראה גם בשערי תשובה שם סק"ב שהביא מסידור עמודי שמים וז"ל: שאביו הגאון ז"ל היה נוהג בימי בחרותו לקיים המימרא כפשוטו, ומי שהוא חלוש בטבעו (או שמשטתה עד שאפשר שיבא עי"ז לידי מעשה או דברים שלא כהוגן) אין לו לשהות יותר מדאי עכ"ל.

[5]מגילה סי' ו' – הובא דבריו בדרכי משה או"ח שם אות ב'

[6]ראה מהרי"ל דפוס מכון ירושלים תשמ"ט ע' תכ"

[7]והנה הרמב"ם בהל' מגילה פ"ב הט"ו וז"ל: ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו עכ"ל. וצ"ע איך יפרש הרמב"ם ענין עד דלא ידע כי לכ' רק ע"י ירדם אינו מגיע לעד דלא ידע כפשוטו, ולכ' צריכים לומר שהרמב"ם יפרש כאחד מהאופנים שבפנים שאינו כפשוטו ועצ"ע.

[8]ואפשר שזהו כוונת קושיית הב"י וצ"ע.

[9]ועד"ז לפירוש הט"ז (שם סק"א) וז"ל: חייב אינש לבסומי כו' רבים רוצים לתרץ ולפרש מה הכוונה בזה, ולא נתיישב. ולעניות דעתי נראה לפרש בדרך זה דצריך האדם לתת שבח לו ית' על טובה כפולה שעשה עמנו, הא' הוא פורענות שהביא הוא ית' על המן, ואלו לא נתברך מרדכי אלא היה ניצול עם כל ישראל דיינו, אלא שבירכו למרדכי בגדולה מאוד והטובה יתירה, ע"כ אמר צריך לבסומי עד שלא ידע מעלתינו מן ארור המן שזה מפלה שלו לברוך מרדכי שזה מעלתינו שני'. והכוונה מדאמר עד דלא ידע מכלל שקודם שכרות שלו ידע שבח ע"ז, בזה נתכוונו שלא יפסיק מליתן שבח ע"ז בשמחה עד שיבוא לידי כך שלא יבחין עוד, ואז פטור מזה, כן נראב לפי עניית דעתי. ועד"ז פי' הגר"א או"ח שם ד"ה חייב.

כפה עליהם הר כגיגית

א) שבת פח,א "ויתיצבו בתחתית ההר" (שמות יט,יז) א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם א"ר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב "קימו וקבלו היהודים" (אסתר ט,כז).


שקו"ט בביאור התנחומא
ב) במדרש תנחומא נח ביאר בא"ד וז"ל: "ולא קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקב"ה את ההר כגיגית שנאמר (שמות יט) ויתיצבו בתחתית ההר ואמר רב דימי בר חמא א"ל הקב"ה לישראל אם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתם. וא"ת על תורה שבכתב כפה עליהם את ההר והלא שמעה שאמר להן מקבלין אתם את התורה ענו כלם ואמרו נעשה ונשמע מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט[1]. אלא (אמר להן) על התורה שבע"פ שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה..." עכ"ל[2].

אבל לכ' צ"ע שהרי בע"ז ב,ב מבואר שלע"ל יהיה כמה טענת מאוה"ע ומהם שכלום כפית עלינו ההר כגיגית ולא קבלנוה כמי שעשית לישראל דכתיב "ויתיצבו בתחתית ההר" (שמות יט,יז) ואמר להם אם אתם מקבלין את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, והקב"ה תי' (ע"פ המבואר בהרי"ף על עין יעקב) שגם לפני הכפי' קיימו ישראל כמה מצוות במרה בניגוד לאומות העולם שהז' מצוות שלהם לא קיימו. ולכן רק מפני שקיימו איזה מצוות זכו שהקב"ה יכפה ההר עליהם לקבל השאר, בניגוד להאומות שלא זכו לזה מכיון שלא קיימו המצוות שלהם מקודם. אבל לכ' לפי התנחומא יכול הי' הקב"ה לומר להם שהי' קדימת  נעשה לנשמע מקודם על כל התורה שבכתב דבר שלא הי' אצל הגוים כלל, וא"כ אין להם שום טענה[3].

ואולי י"ל שאף שהי' יכול הקב"ה לומר כן מ"מ יש מעלה בזה שקיימו בפועל איזה מצוות, אף ע"ז שהקדימו נעשה לנשמע על כל התורה שבכתב.

ובאו"א י"ל שהקב"ה תי' להם שאף לפי טענתם שכלום כפית הר, יכול אני לומר שזה שישראל זכו לכפי' הי' מצד זה שקיימו מקודם איזה מצוות, משא"כ אצל האומות לא הי' להם שום זכות, ולכן בכדי לזכות לקבלת התורה הי' צריך להיות מהם ובעצמם.

ובאו"א י"ל שהקב"ה תי' להאומות שלא רק שהם לא קבלו את כל התורה, אלא יותר מזה שהם עשו נגד מה שהיו צריכים לעשות.
[1] ובתחלת דבריו ביאר וז"ל: "ולא עוד אלא שבתורה שבכתב כללות ותורה שבע"פ פרטות ותורה שבע"פ הרבה ותורה שבכתב מעט ועל שבע"פ נאמר (איוב יא) ארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים וכתי' (שם כח) ולא תמצא בארץ החיים ומאי לא תמצא בארץ החיים וכי בארץ המתים תמצא אלא שלא תמצא תורה שבע"פ אצל מי שיבקש עונג העולם תאוה וכבוד וגדולה בעולם הזה אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר (במדבר יט) זאת התורה אדם כי ימות באוהל וכך דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל..." עכ"ל.
[2] בחתם סופר או"ח סי' ר"ח ע' רנט ביאר דבריו שישראל ידעו שהקב"ה ענינו חסד ולכן קבלו את התורה אף שלא ידעו מה כתיב בה, משא"כ תורה שבע"פ שלא ידעו גדרם של החכמים לא רצו לקבלו כי אפשר שלא יהיה שייך לשמוע עליהם. 
ולכ' צ"ע בדבריו א) דברי החכמים הם הם דברי הקב"ה כמבואר בכ"מ ראה בתניא פ"ה ועוד. וא"כ אינו נוגע אם יודעים דרכם וטבעם של החכמים, די בזה שיודעם שהקב"ה ענינו חסד וזה כבר יודעים.
ב) ועוד הרי ידוע שהחכמים ענינם לעשות שלום בעולם כמבואר בסיום מס' ברכות ובכ"מ, וא"כ מה חשבו ישראל. אולם אפשר י"ל שהם לא ידעו את זה, אבל אין לומר שגם זה שדברי תורה הם "דבר הוי'" גם זה לא ידעו שהרי זה הוי א' מהי"ג עיקרים, והוי חידוש גדול לומר שלא ידעו מזה.
ג) ואם ירצה לומר שגם זה לא ידעו לא הי' צריך הקב"ה לכפות עליהם הר, ולכ' די שהקב"ה יאמר להם שדברי החכמים הם דבורים שלי, ואז יקבלו גם תורה שבע"פ ברצון וכמו שקבלו תורה שבכתב.
ד) ועצ"ע שהרי בדברי התנחומא אין כל רמז לפירוש החת"ס שהרי מדברי התנחומא משמע שזה שלא רצו לקבל התורה שבע"פ הוי מכיון שהוי יותר מכדי יכולתםם, ז.א שגם אם בתורה שבכתב הי' יותר מדי לא היו רוצים לקבלו.
ונראה שכוונת שתנחומא הוא כפשטות המשעות שלא רצו לקבלו מכיון שהוי יותר ממה שהיו רוצים לעשות.
אבל עוד יל"ע אם זה שלא רצו לקבל התורה שבע"פ הוי רק בנוגע להגזירות והתקנות של החכמים, או גם בנוגע לפירושם של החכמים בהתורה עצמם – הי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן. ולכ' מהגמ' משמע שהוי בנוגע.
[3] שו"ר שהרי"ף על העין יעקב הקשה כעין קושיא זו לשי' תוס' שנעשה קודם לנשמע הי' לפני הכפית עליהם, ותי' שגם זה נכלל בהתי' של הקב"ה, אבל לכ' אי"ז פשטות המשמעות של הגמ', ולכ' זה הי' צריך להיות עיקר תירוצו של הקב"ה ועיקר חסר מן הספר.


פלפול לכבוד הבר מצוה של צמח דוד שיחי' בסמן

מחלוקת between רש"י and תוספות regarding the ברכות one says when putting on תפילין
1)  The גמרא inמנחות דף לו, א  quotes the דין of רב חסדא in which he discuses how many ברכות one makes when he puts on תפילין. The גמרא clearly states that if one interrupts between the putting on of the של יד  תפיליןand the של ראש  תפיליןan additional ברכה must be made.

The details are disputed in the ראשונים. רש"י holds that if one didn’t interrupt between the putting on of the  תפילין של ידand the  תפילין של ראש only one ברכה is made, before putting on the של יד תפילין, the לשון of the ברכה is"להניח תפילין". But, if one interrupted, he needs to also make a second ברכה on the תפילין של ראש. The לשון is "על מצוות תפילין".

תוספות quotes רש"י but also brings the opinion of רבינו תם. רבינו תם is of the opinion that the גמרא always requires a separate ברכה for the תפילין של יד and the תפילין של ראש, even if one did not interrupt. The גמרא is saying, if one interrupted, he needs to make two ברכות on the תפילין של ראש, not just the ברכה of "על מצוות תפילין" but also the ברכה of "להניח תפילין", a total of two ברכות.


Explanation of רש"י'ס  opinion, attempt to explain the opinion of תוס', refutation of that explanation
2)  רש"י'ס opinion that one normally makes only one ברכה and that it includes theתפילין של יד ושל ראש is explained by the מרדכי as follows. רש"י holds that the תפילין של יד ושל ראש are one מצווה, and therefore all you need is one ברכה for both. (If you interrupt, then the תפילין של ראש require it’s own ברכה).

At first glance one can suggest that תוס' holds like the opinion of the רמב"ם which counts the מצוות of תפילין של יד ושל ראש as two separate מצוות, מצוה יב' ויג', clearly, not like רש"י. If one would say that תוספות sides with the רמב"ם in regard to this, then one can understand why תוספות always requires a separate ברכה for the תפילין של יד ושל ראש.

But, תוספות clearly does not hold like the רמב"ם, since in regards to a different discussion תוספות states that the תפילין של יד ושל ראש are one מצווה, if so one needs to still delve deeper to understand the opinion of תוספות.


The explanation of תוספות by the  ראגעטשאווער גאון
3)  One approach to understanding תוספות is brought by the ראגעטשאווער גאון. He is מחדש that the קיום of the מצוה of the תפילין של יד is very different then that of the תפילין של ראש .

The מצוה of the תפילין של יד is to put it on, as opposed to the מצוות תפילין של ראש is that it should be on.

To illustrate this, the ראגעטשווער brings a practical difference in הלכה between the two תפילין. If one puts on his תפילין before the time of תפילין starts, the גמרא says in מנחות דף לו עמוד א that once the time of תפילין starts one needs to move around his  תפילין so it will be considered as if he put them on at the right time. Theראגעטשאווער  says that one only needs to move his תפילין של יד, since they need to be put on, as opposed to the תפילין של ראש which only need to be on.

Based on this concept he explains תוספות. תוספות states clearly that they are both one מצוה like he states so clearly. Nevertheless they are two distinct parts of this one מצוה, because of the fact that the nature of each is different then the other, they each require their own ברכה.

[It’s interesting to note that the רבי and others bring a source to the idea of the ראגאטשווער from the לשון of the פסוקים. By the תפילין של יד it says "וקשרתם" the   מצווה is to put them on, as opposed to the תפילין של ראש it says "והיו לטוטפות בין עיניך" that it should be for a sign between you eyes, should be on].סתירה in the רמב"ם as to how he holds
4)  We mentioned that the רמב"ם is of the opinion that they are not just two parts of one מצווה, but they are actually two separate מצות. The ראגאטשווער explains the רמב"ם as well with the above mentioned explanation. The only difference between  תוס' and the רמב"ם is that the רמב"ם takes it a step further and says that because of their differences they are counted as two מצוות.

The רבי in לקו"ש חל"ט pg. 24 in הערה 27 asks on this explanation of the רמב"ם because the רמב"ם in ספר המצוות uses the term"להניח"  to put on the תפילין של ראש. This implies that the תפילין של ראש are similar to the תפילין של יד since they both have this concept of needing to be put on. But, on the other hand, the רמב"ם in the beginning of הל' תפילין does say that the idea of the תפילין של ראש is that it “should be on”, as opposed to the תפילין של יד which is “the putting on”. So how are the תפילין של ראש defined, as “putting on” or as “being on”? The רבי leaves it as a question.


Possible answer to the סתירה in the רמב"ם
5)  Possibly we can suggest that the תפילין של ראש have in it both ideas “putting them on” and that they should “be on”. However, what remains to be explained is why the רמב"ם didn’t make both points together, why did he say one idea in ספר המצוות and one in משנה תורה).

Based on the above we can explain a puzzling idea in the רמב"ם. The רמב"ם holds like רש"י that normally one makes one ברכה on the תפילין של יד and that is מוציא the תפילין של ראש as well. But seemingly the רמב"ם holds unlike רש"י that they are two different מצוות so why is there one ברכה for both.

But based on the above possibility we can explain that even though they are two separate מצוות being that in nature they have similarities in that they both are the idea of putting (only that the תפילין של ראש have an additional idea of being), therefore they can work together with one ברכה. 


Based on the above an additional point in the רמב"ם can be explained
6)  If this is true then one can explain another idea in theרמב"ם . Many אחרונים ask why the רמב"ם prefaces the דינים of תפילין של ראש before the תפילין של יד, if the  תורה placed them in the opposite order.

The חמדת שלמה and others explain that it based on the idea that the קדושה of the תפילין של ראש is greater then that of the תפילין של יד.

Based on the above we can possibly add some understanding to the greatness of קדושה that is attributed to the תפילין של ראש and it is since it has a dual קדושה in this that it has two parts to it.