Sunday, July 3, 2016

רוח אצל יעקב ואסתר - ביאור דבריו של בעל הטורים

וישלח לב:יז ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר.  וכתב הבעל הטורים ע"ז וז"ל: "ב' "רוח", הכא, ואידך רוח והצלה יעמוד ליהודים, רמז לדורות הבאים שיתנו שוחד לשריהם".

ויש לבאר השייכות בין המגילה לפרשה זו עפ"ז שעמלק שבא מהמן הוי מזרע עשו[1].

ועוד יש לבאר השייכות שאסתר ויעקב שניהם התפללו לה', וגם הכינו למלחמה, וגם נתנו מתנות וכו'.

ויש להעיר מרבנו בחיי (בשלח יז:טז) שמאריך בזה שמכל האומות עשו ועמלק שניהם לא ישובו לע"ל.  ואפשר שזהו ענין "רוח" מכיון שגם לע"ל לא ישובו.


[1] ראה לשון הרמב"ם בספר המצוות מצות עשה קפ"ה וז"ל: "היא שצוונו להכרית זרע עמלק בלבד משאר זרע עשו..."עכ"ל.

No comments:

Post a Comment