Sunday, March 30, 2014

ישוב שיטת רש"י בענין פעמונים מקושיית הרמב"ן

הרמב"ן תצוה כח:לא מקשה על רש"י וז"ל: "ולא ידעתי גם כן למה עשה הרב הפעמונים לעצמם, פעמון בין שני רימונים, כי אם כן לא היו הרימונים משמשין כלום, ואם לנוי, למה היו עשויים כרימונים חלולים, יעשם כמין תפוחי זהב? ועוד, שהיה צריך הכתוב לפרש במה יתלה הפעמונים, ואם יעשה בהם טבעות לתלות בהן? אבל הם בתוכם ממש, כי הרימונים חלולים ועשויים כמין רימונים קטנים שלא פתחו פיהם, והפעמונים טמונים בהם ונראים מתוכם" עכ"ל.

ואפשר יש לבאר ע"פ המבואר בערכין טז ע"א על תפקידם של הפעמונים שהם לכפר על העוון הנעשה מחוץ לכותלי המשכן לכפר על לשון הרע ובלשונם (אבל הרשב"ם והרמב"ן מביאים ביאורים אחרים). 

וידוע דברי חז"ל ברכות נז,א שגם ריקנים שבכך מלאים מצוות כרמון[1], וכאן מביאים כפרה גם לרשעים, ואפשר שלזה רומז הרמון לדעת רש"י, ויל"ע.[1] ראה גם מלבים על שיר השירים ד:ג ומובא בס' השיחות תשנב בשיחה לטובשבט הערה 70 שי"א שיש רמ"ח גרעינים.

No comments:

Post a Comment