Sunday, May 4, 2014

זמן לידתם של נשמות ישראל


בלקוטי תורה צו טז, ג מביא שענין של שביעי של פסח הוי הלידה של נשמות ישראל[1] וז"ל: "ולכן הנשמה היא בבחי' עיבור במל' כי בשמע"צ שאומרים מוריד הגשם נמשכים הנשמות ברחם הנוק' ושוהים שם ז' חדשים עד ז' של פסח זמן הלידה וכו'" עכ"ל.

ואפשר יש לקשר ענין זה לזה ששביעי של פסח הוי שייך לגאולה העתידה, כידוע דברי הצמח צדק[2] בזה. וידוע דברי רז"ל[3] שאין בן דוד בא עד שתכלה נשמות מן הגוף.  ולפ"ז כ"ז שיש לידה זה מביא הגאולה קרוב יותר, וא"ש לקשר ענין הלידה ליום שקשור לענין הגאולה[4].

והנה אפשר יש לקשר גם זה שבשביעי של פסח יש קרי"ס, וענין של לידה הוי ג"כ כעין קרי"ס כידוע שהולד ברחם אמו הוי ג"כ בתוך מים, והולדת הולד (הנשמות) הוי כמו קרי"ס, וק"ל.

[1] במ"מ אינם מביאים מקור לענין זה, ויל"ע אם זה הוי חידוש של חסידות חב"ד, ויל"ע.
[3] ע"ז ה,א יבמות סב, א
[4] אבל יש לדחות את זה כי מהגמ' מבואר לקשר ענין הלידה לזה שהנשמות באים ממקורם להגוף, ולא לענין לידתם.  אבל י"ל שיש שלבים בזה, וזה שיש לידה של נשמות חדשות הוי ההתחלה לזה שילכו משם לגוף למטה.  וא"ש זה שאין אומרים שהחיינו ביום זה של שביעי של פסח כמובאר בדברי הצ"צ כי משיח עדיין לא בא בפועל, ואין אנו מקושרים לאור זה באופן פנימי עד שיבוא משיח בפועל.

No comments:

Post a Comment