Sunday, December 15, 2013

תשובה כשלגהפסוק בישעי' א:יח


"לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו".

וצ"ב בהדמיון בין תשובה לשלג. שהרי מבואר בכמה מפרשים שענין של חטא הוא אדום וע"י תשובה נעשית לבן, אבל למה מדמין זה לשלג. וביותר צ"ב שהרי לכ' ענין של תשובה הוא שיהודי מתקשר עוד להקב"ה בקשר חזק, וזה הי' צ"ל בחמימות ולא כענין של שלג.

ואפשר י"ל ע"ד המוסר שאדם החוטא יש לו חמימות של חטא, וכדי לעשות תשובה צריך "לקרר" הנפש הבהמית שלו לעניני עולם, ורק אח"כ יכול לבוא לענין של תשובה שלימה, וחמימות של קדושה. וזהו ענינו של "שלג"[1].

והארני ח"א לדברי אדה"ז בסידור שלו על "שלג כצמר" עייש"ה.
[1] והערני ח"א מלקו"ש ח"א עמ' 121 שמבאר רבנו שענין של צפרדע ברוחניות הוא לקרר החמימות לעניני העולם עייש.

No comments:

Post a Comment