Thursday, January 26, 2012

הקשר בין קרי"ס ונישואיןשאלה בהקשר בין קרי"ס לנישואין
א). סוטה ב, א אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן, וקשין לזווגן כקריעת ים סוף שנאמר "אלקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות" (תהלים סח, ז). ורש"י בד"ה מושיב יחידים ביתה פי' וז"ל: "אדם יחיד ואשה יחידה, והוא מזווגם יחד, ומיישב מהם בית". ובד"ה מוציא אסירים בכושרות פי' וז"ל: "הוציא את ישראל ממצרים בחדש כשר, לא חמה ולא צינה, מקיש זיווג יחידים ליציאת מצרים".

וצ"ב שהרי אף שרואים שהפסוק מדמה קישור של יחידים ליציאת מצרים, למה מפרט דוקא הנס של קריאת חם סוף כמו שהקשה בתוס' שאנץ עי' שם.
    

ביאור ענין קרי"ס ע"פ המבואר בדברי הרבי
ב). ונראה לומר בהקדם ענין קרי"ס, דהנה על הפסוק "והמים להם חומה מימינם ומשמאלם" (שמות יד, כט) אומר המכילתא וז"ל בא"ד: "והיו מלאכי השרת תמהים לומר, בני אדם עובדים עבודה זרה מהלכים ביבשה בתוך הים . . מי גרם לישראל להנצל "מימינם ומשמאלם", "מימינם" בזכות התורה שעתידין לקבל, שנאמר "מימנו אש דת למו", ו"משמאלם" – זו תפלה.

והרבי מבאר בלקו"ש ח"ג[1] שהטעם שהצריכו שני זכותים אלו לקבל התורה הוא מצד זה שבכדי לזכות לנס זה, הצריכו עבודה שלמעלה מטבע האדם. וידוע שבכל אדם יש קו,  ובדרך כלל ישנו בני אדם שהם שכליים, ועיקר ענינים הוא לימוד התורה, וישנם בני אדם שהם בעלי רגש, ותפילה הוא ענינים, ומ"מ כדי לזכות לקרי"ס צ"ל שלכ"א ישנו גם העבודה שאינו הקו שלו, למעלה מטבעו.


עפ"ז מובן השייכות בין קרי"ס לנישואין
ג). ולפ"ז יש לבאר הקשר בין קריאת ים סוף לענין הנישואין, דהנה ידוע שהקשר בין זכר ונקבה הוא קשר בין בני אדם שיש להם טבעיים שהם רחוקים זה מה  כמו מזרח למערב, ומ"מ הנשואין מביאים ביחד, וזהו כמו הקישור של ההפכיים של קרי"ס.

ויש להעיר מדברי רש"י בביאור הגמ' שהקב"ה הוציאם בחדש שהוא "לא חמה ולא קר". וי"ל שבאמת זהו עצה טובה לעניני נישואין  ע"י שמוציא ענין שהוא שווה בין שניהם ועי"ז יש לתווך ההפכיים.

[1] ברוקלין, תש"ס ע' 968 ואילך.

No comments:

Post a Comment