Friday, January 27, 2012

מה נאמר בסיני למשה


א). בחגיגה ו, א-ב יש מח' מה נאמר בסיני: דתניא ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני, ופרטות באהל מועד. ור' עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו בהאהל מועד. (וראה רש"י שם) [1] [2] .

[ויש להעיר ממנחות כט, ב שהי' ענינים שמשה לא ידע, ולא יכול להבין וכו', וראה במהר"ל בחדא"ג שם באריכות].

והנה אף להדיעה שהכל ניתן למשה בסיני וכו', גם הדקדוקין, מוכרח לומר שאין הכוונה להכל ממש, שהרי משה לא קיבל הכל כדלקמן, ומ"מ הכל שיתגלה ע"י החכמים והנביאים, כח להתגלות זו בא מסיני.

דהנה בשמו"ר יתרו כח, ו כתוב: אמר ר' יצחק, עתידים להתנבאות בכל דור ודור, קבלו מהר סיני . . ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן, אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור, כל אחד ואחד קבל שלו מסיני . . וכן הוא אומר (דברים ה, יט) "את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם, קול גדול ולא יסף". ר' יוחנן אומר קול אחד נחלק חז' קולות . . ר' שמעון בן לקיש אמר, שממנו נתנבאו כל הנביאים שעמדו כו'.

ומהמדרש שם משמע שאף הדברים שלא נאמרו בפירוש מסיני, מ"מ הכח ברוחניות לעמוד על דברים אלו בא מסיני[3].

(וענין הוי לא רק בנוגע לפירושים על התורה שבכתב[4], אלא גם בנוגע לתקנות ומנהגים, ראה לקו"ש חי"ט ע' 386).


[1]  ובריש פר' בהר משמע שרש"י נקט כר"ע, אבל ראה לקו"ש חי"ז שמאריך רבינו בזה.
[2]  וכדאי להעיר שבגיטין ס, א יש מח' אם משה כתב כל פרשה אחר ששמע אותו מה', ואח"כ חיבר כולן יחד, או שכתב הכל רק לבסוף. ובס' המאמרים תרפ"ח ע' קכח, מקשר מח' זה עם הדיון אם תורה ניתנה בכללות או בפרטות, עיי"ש.
[3]  ודבר זה יוכל להבין ביותר ע"פ המבואר בשער הגלגולים (להר' חיים ויטאל) הקדמה יז וז"ל: "דע כי כללות כל הנשמות הם ס' רבוא ולא יותר, והנה התורה היא שרש נשמות ישראל, כי ממנה חוצבו, ובה נשרשו, ולכן יש בתורה ס' רבוא פירושים [צ"ב מהידוע שיש ע' פירושים לכל דבר, ויל"ע], וכלם כפי הפשט וס' רבוא ברמז וס' רבוא בדרוש וס' רבוא בסוד, ונמצא כי מכל פי' מן הס' רבוא פרושי', ממנו נתהווה נשמה אחת של ישראל כו' עיי"ש.
[4]  דהנה בס' העקרים במאמר שלישי פכ"ג כתב וז"ל: "לפי שא"א שתהיה תורת הש"י שלמה, באופן שתספיק בכל הדורות, לפי שהפרטים המתחדשים תמיד, בעניני האנשים, כמשפטים והדברים הנפעלים, הם רבים מאד, משיכללם ספרעל כן נתנו למשה בסיני על פה, דברים כוללים נרמזו בתורה בקצרה, כדי שעל ידם יוציאו, החכמים שבכל דור ודור, הפרטים המתחדשים וכו'" עכ"ל.

ומדבריו מובן שניתן למשה הכל, על ידי שנרמזו בתורה בקצרה. אבל בפנים הביאו שהניתן למשה מסיני הולך גם על דברים שאינן נרמזים בפירוש בתורה. ולכ' הכוונה שמכיון שניתנו הוראות ודרכים איך לעשות תקנות, גם הם נכללים, ויל"ע.

No comments:

Post a Comment